OSNAŽIVANJE DEMOKRATSKIH PRAVA LJUDI S INTELEKTUALNIM POTEŠKOĆIMA, CILJ EUROPSKOG PROJEKTA IDEMOKRACIJA
Treći projektni sastanak (transnacionalni)

Datum

Jednostavni pregled

Sve organizacije IDemocracy projekta
bile su u Parizu radeći na projektu.

Na sastanku su sudjelovale organizacije iz drugih zemalja
poput Španjolske, Portugala, Francuske, Hrvatske, Grčke i Litve.

Tamo su razgovarali o sadržaju projekta i
podijelili posao koji treba obaviti.

Moraju pripremiti teme o demokratskim pravima,
zastupljenosti i sudjelovanju osoba s intelektualnim teškoćama.

Također o digitalnim kompetencijama.

U tu svrhu, u sklopu projekta, izrađuje se web stranica
na kojoj će se održavati ovaj program obuke.

Postizanje digitalnih kompetencija, učvršćivanje demokratskih prava osoba s intelektualnim i razvojnim teškoćama te povećanje njihovog političkog sudjelovanja, u organizacijama i zajednici, cilj je projekta IDemocracy u kojem Hrvatska udruga radnih terapeuta (HURT) sudjeluje zajedno s drugim organizacijama iz drugih zemalja. zemlje: Fenacerci (Portugal), E-Seniors (Francuska), Edra (Grčka), , Viltis (Litva), Plena Inclusion Comunidad Valenciana i UPV-ITACA (Španjolska).

Pariz je bio odabrano mjesto za treći transnacionalni sastanak ovog europskog projekta i prvi sastanak u živo nakon mjeseci pandemije. Sastanak na kojem je sudjelovao i Universitat Politecnica iz Valencije, odgovorna za stvaranje digitalnih alata IDemocracy. Tijekom sastanka finalizirana su pitanja kao što su struktura sadržaja, karakteristike materijala svakog modula obuke, ažuriranja na web stranici i raspored rada koji će se pratiti do kraja projekta, u listopadu 2022. godine.

Riječ je o programu osposobljavanja za osobe s intelektualnim teškoćama koji će također imati alat za e-osposobljavanje kao sredstvo za omogućavanje participativnog i iskustvenog digitalnog pristupa metodologiji osposobljavanja. Alat u kojem osobe s invaliditetom mogu sudjelovati u aktivnostima obuke i primijeniti ono što su naučile, razvijajući nove kompetencije.

IDemocracy je europski projekt koji se provodi u okviru programa ERASMUS+ koji ima za cilj povećanje kompetencija osoba s intelektualnim teškoćama i njihove potpore vezane za ostvarivanje demokratskih prava osoba s intelektualnim teškoćama u digitalnom društvu.

Više
članaka

Skip to content